Operational Programmes

Oперативни Програми

„ИФЕЛОУС“ ООД е бенефициент по сключен договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.002-0330-C01 и изпълнява проект „Развитие и укрепване на управленския капацитет на Ифелоус ООД“. Проектът е финансиран в рамките на Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност” 2014-2020, по процедура BG16RFOP002-2.002 “Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП”, със средства осигурени от Европейския фонд за регионално развитие и националния бюджет. Проектът е насочен към осигуряване развитието и укрепването на управленския капацитет на eFellows чрез предоставяне на консултантски услуги и използване на информационни и комуникационни технологии за оптимизиране, модернизация и подобряване на управлението на бизнес процесите, като фактор за устойчиво развитие на предприятието и постигане на конкурентни предимства за по-успешното му присъствие на външните пазари. С осъществяването на дейностите по проекта се очаква да са повиши конкурентоспособността и да се разшири пазарния дял на дружеството, в следствие на по-доброто качество на предлаганите от eFellows услуги постигнато чрез обезпечаване и опазване на сигурността на информацията и подобряване на работните процеси в дружеството. Общата стойност на допустимите разходи по проекта е в размер на 412 260.00 лв., от които 245 294.71 лв. европейско и 43 287.29 лв. национално съфинансиране. Крайният срок за изпълнение на дейностите по проекта е 06.09.2018 г.

Тръжна процедура

(Дата на публикуване – 04.08.2017 г.):

Закупуване на хардуерно оборудване и специализирана софтуерна система за анализ на данни по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция 1: Сторидж – 1 бр., Сървърно шаси – 1 бр. и Сървъри – 3 бр.

Обособена позиция 2: Business Intelligence платформа, с лицензи за 10 потребителя - 1 бр.

Тръжна процедура

(Дата на публикуване – 24.11.2017 г.):

Предоставяне на специализирани консултантски услуги по обособени позиции, както следва:

Обособена позиция 1: Разработване и внедряване на интегрирана система за управление в съответствие със стандарти ISO 9001, ISO 27001 и ISO 20000-1.

Обособена позиция 2: Разработване и внедряване на интегрирана система за опазване на околната среда в съответствие със стандартите ISO 14001 и EMAS.

Обособена позиция 3: Разработване и въвеждане на интегрирана система за управление на документооборота, ISO документацията и инженерингова колаборация с включени 9 процесорни лиценза.

Тръжна процедура

(Дата на публикуване – 31.01.2018 г.):

Предоставяне на специализирани консултантски услуги по разработване и въвеждане на интегрирана система за управление на документооборота, ISO документацията и инженерингова колаборация с включени 9 процесорни лиценза.

We are open for discussion.
Get in touch!